Post-docs, Visitors and Research Associates


To contact any individuals below, please call the math office at 416-736-5250.

NAME HOSTING SUPERVISOR OFFICE
ABIDUR RAHMAN, Quazi Heffernan, J.
AFSAR ALI, Md Heffernan, J.
ATHAR, Safia Heffernan, J. & Wu, J.
CAO, Xiulei Huang, H. N503 R, x33973
CHANG, Zhihua Gao, Y.
CHEN, William Barry Szeptycki, P.
de MENDONCA BRAGA, Bruno Farah, I.
DING, Hao Wu, Y.
FATHI HAFSHEJANI, Sajad Chen, M.
FENG, Lirui Wu. J.
FENG, Xiaomei Wu, J.
GIARLOTTA, Alfio Watson, S.
HEMPEL, Maria Whiteley, W.
HU, Xinlin Wu, J.
JAMALPOUR BIRGANI, Majid Wong, M.W.
JAMSHIDPEY, Arash Salisbury, T. N502 Ross
KAI, Han Shen, Y.
KUBTO-ZARIVNIJ, Kathy Whiteley, W.
LI, Jun Zhu, Hp.
LI, Qian Wu, J.
LI, Shu Xiao N. Bergeron 2025 DB
PERRONE, Paolo Tholen W. N605 Ross
LIU, Qingqing Huang, H.
LIU, Zhihua Zhu, Hp.
LUCATELLI NUNES, Fernando Tholen, W.
LUMLEY, Allysa Y. Lamazouri 2036 DB
LUO, Liuhong Wu, J.
MACHACEK, John Michael Bergeron, N. 2025 DB
MALAHAJLOO, Shala Wong, M.W.
NAH, Kyeongah Wu, J.
QIN, Wenjie Wu, J.
RAHMAN, Kazi A. Wu, J. S618 Ross
RAHNAMAI BARGHI, Amir N603 Ross
SAMANI NASAB, Mohammad S516 Ross
SCHAFHAUSER, Christopher Paul Farah, I. & Skoufranis, P.
SHOUKAT, Affan S. Moghadas N502 Ross
SONG, Zilong Huang, H. & Wu, J.
SULZGRUBER, Robin Bergeron, N. 2028 DB
TANG, Biao Wu, J.
TROYKA, Justin N. Madras S618 Ross
WANG, Yanting Wu, Y.
WILBURNE, Dane Massam, H.
XIAO, Yanting Wu, Y.
XIE, Jianqiang Liang, D.
ZHANG, Xianghong Zhu, Hp.
ZHAO, Yue Gibson, P.
ZHOU, Xiaolan Zhu, Hp. Lamps